up 0 down

Кој е законскиот рок за постапување по поднесена пријава за запишување доколку имотот не ми е запишан во катастарот на недвижностите? И исто така, кој е рокот доколку ми е запишан? 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Доколку Вашиот недвижен имот веќе е запишан во катастарот на недвижности, на Ваше барање можете да добиете имотен лист истиот ден. Доколку, пак, Вашиот имот не е запишан во катастарот на недвижностите, ќе треба да поведете постапка за запишување во катастарот на недвижности, што трае 15 дена. По истекот на рокот, на Ваше барање можете да добиете имотен лист. 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор