up 0 down

 Каде можам да го најдам мојот Едиствен Здравствен Број на Осигуреник (ЕЗБП) ? 

Обнови Коментирај

2 Одговори

up 0 down

 Единствениот Здравствен Брoј на Осигуреник (ЕЗБО) се наоѓа на Електронската здравствена Картичка (ЕЗК) . 

Обнови Коментирај
up 0 down
  1. Ja zaginav mojata elektronska zdravstvena karticka zatoa sakam da go najdam mojot osiguritelen broj
  2.  
Обнови Коментирај

Напиши твој одговор