up 0 down

 Каде можам да го најдам мојот Едиствен Здравствен Број на Осигуреник (ЕЗБП) ? 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

 Единствениот Здравствен Брoј на Осигуреник (ЕЗБО) се наоѓа на Електронската здравствена Картичка (ЕЗК) . 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор