up 1 down

 Како може да знам дали имам право на здравствено осигурување?  А да не мора да идам по шалтери. 

Обнови Коментирај

1 Одговор

up 0 down

Осигуреникoт има право на здравствено осигурување доколку полето моментален статус на осигурување е означен со зелена боја, доколку моменталниот статус на осигурување е обележан со црвена бпја, тоа значи дека во тој момент осигуреникот нема право на здравствено осигурување. 

Обнови Коментирај

Напиши твој одговор