Прашања означени со ознака Агенција за администрација

Агенцијата за администрација е самостоен државен орган со својство на правно лице, со права, обврски и одговорности утврдени во Законот за административните службеници кој започнала со примена од 13 февруари 2015 година.
0 0 Гласови
0 0 Одговори
1008 1008 Прегледи