Прашања означени со ознака Катастар

Агенција за катастар на недвижности (АКН) има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за катастар на недвижности, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.
0 0 Гласови
0 0 Одговори
610 610 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
418 418 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
710 710 Прегледи