Прашања означени со ознака Катастар

Агенција за катастар на недвижности (АКН) има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за катастар на недвижности, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.
0 0 Гласови
0 0 Одговори
1098 1098 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
708 708 Прегледи
0 0 Гласови
1 1 Одговор
1257 1257 Прегледи